תקנון

תקנון התחרות במגזר העסקי לשנת 2023

 

 

תקנון התחרות במגזר העסקי לשנת 2023

1. מבוא

 

תהליך הגלובליזציה בו שרוי המשק העולמי ותהליך הליברליזציה בסחר הבינלאומי הופכים את עולמנו ל"כפר קטן" בו מתחרים הכול בכול. מציאות זאת מציבה את התעשייה הישראלית בפני תחרות הולכת וגוברת הן בתוך ישראל והן בשווקי העולם.
תחרות זו, איננה מוגבלת אך ורק למחיר. הלקוח בימים אלו מתוחכם יותר מבעבר ולכן התחרות היא גם על חדשנות, טכנולוגיה, איכות המוצר, איכות השירות ועמידה בעקרונות בסיסיים של אחריות חברתית.
מצוינות היא תנאי הכרחי להצלחה עסקית ואף לשרידות בעולם התחרותי והתובעני ובאה לידי ביטוי בניהול איכותי על כל מרכיביו: תכנון אסטרטגי נכון, היענות לציפיות הלקוח, שיפור מתמיד בתהליכי ניהול, בתהליכי מימוש המוצר, במאפייני השירות, והשקעה במשאב העיקרי– המשאב האנושי.
מתוך הכרה בעובדות אלו , נרתמו יחדיו משרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה, לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, והאיגוד הישראלי לאיכות ובהובלת מכון התקנים הישראלי, כדי לקיים את תחרות הפרס הלאומי לאיכות ע"ש יצחק רבין ז"ל.

 

2. מטרות הפרס

 

 להעלות את המודעות לחשיבות איכות הניהול והמצוינות העסקית.
 לאפשר זיהוי נקודות חלשות הזקוקות לשיפור ונקודות חוזקה הראויות לחיקוי, הן במהלך ההתכוננות וההערכות לתחרות והן במהלך הערכה ע"י צוות שיפוט חיצוני.
 להתוות את הדרך להשגת איכות ומצוינות על בסיס קריטריונים בינלאומיים מוכרים.
 להוקיר את הישגיהם של הארגונים המשתתפים והזוכים בתחרות.
 ליצור מאגר של ארגונים זוכים ,מהם יוכלו האחרים ללמוד ( BENCHMARKING )

 

3. אמות מידה ומדדים

 

ניהול איכותי ומצטיין מתבסס על מספר עקרונות בסיסיים, על פיהם נבנו קריטריוני הפרס ועל פיהם תבוצע ההערכה:

 

• מנהיגות ודוגמא אישית של ההנהלה הבכירה.
• התמקדות בלקוחות ובשוק (מבחינת מתחרים, שותפים עסקיים קיימים ופוטנציאלים, שינויים החלים בשוק...).
• ניהול תהליכים ( הן הארגוניים והן התפעוליים ).
• גישה המערכתית לניהול, תוך כיסוי כל תהליכי הליבה של הארגון.
• שיפור מתמיד וחדשנות בכל מגזרי העשייה של הארגון, תוך מתן דגש לנקודות תורפה ולתהליכי הליבה.
• השקעה בעובדים ובמנהלים והגברת המעורבות והאחריות שלהם בניהול ובעשייה הארגונית.
• ניהול וקבלת החלטות על פי עובדות ונתונים.
• יצירת "שותפות להצלחה" עם גורמים בעלי עניין.
• השקעה בתכנון ארוך טווח, המבוסס על ניתוח אסטרטגי.
• ארגון לומד , גמיש וקשוב לשינויים בשוק ובסביבה.
• הארגון יוזם ומיישם מדיניות של אחריות חברתית .

 

4. השיטה

 

א. התחרות פתוחה לארגונים בכל גודל וליחידות משנה של ארגונים בתנאי שאלו מקיפות לפחות תחום עסקים מסוים ומהוות יחידות עסקיות, דהיינו כוללות את מגוון הפעילות המאפיינות עסק העומד בפני עצמו (Business Unit). הארגונים צריכים להיות כאלה שיש ביכולתם לתת מענה לכל שבעת הקריטריונים.
התחרות תתקיים בשלוש הקבצות:
• ארגונים קטנים או יחידות משנה של ארגונים גדולים – עד 150 עובדים לארגון
• ארגונים גדולים יותר או יחידות משנה של ארגונים גדולים – מעל 150 עובדים.
• קבוצת הזוכים בעבר במקום הראשון ( "אלוף האלופים" ). מדובר על ארגונים שזהותם הנוכחית דומה לזו של הארגון שזכה בעבר בתחרות.
ב. קיים מסלול לא תחרותי : הערכה ומשוב. במסלול זה יכולים הארגונים להיסקר על פי חלק מהקריטריונים, לפי בחירתם.
ג. יקוימו ימי עיון במסגרתם יוסברו הקריטריונים ותינתנה ההנחיות לגבי צורת הגשת המועמדות, כולל מבנה החוברת, מילוי השאלונים וחומר הדרכתי אחר המתייחס לתחרות.
ד. חברה או ארגון המבקשים להתמודד בתחרות יציגו מועמדותם ע"י מילוי מלא של טופס ההרשמה וחתימתו ע"י המנהל הבכיר של הגוף המתחרה והאחראי לתוצאות העסקיות שלו. טופס ההרשמה, בצירוף דמי ההשתתפות, יישלח אל מזכירות הפרס הלאומי לאיכות/מכון התקנים הישראלי, ע"פ ההנחיות בטופס ההרשמה.
ה. בטופס הרישום , יצהיר הארגון על מצב עמידתו בדרישות חוקים ותקנות בנושאים : סביבה, בטיחות והעסקת עובדים, בשבע השנים האחרונות.
ו. לטופסי ההרשמה יצורף תרשים המבנה הארגוני של הגוף המתחרה וכן , בהתאם לעניין, יצורף תרשים – על, הכולל את הגוף המתחרה ואת ארגון הגג אליו הוא משתייך ( למשל גוף הפועל במסגרת קונצרן ). טופס ההרשמה והתרשים ישמשו את נשיאות הפרס להחלטה על זכאות הגוף להשתתף בתחרות, ועל כן יש למלאו בקפידה ולוודא שישקף את פעילות הגוף המתחרה בתחום ניהול האיכות הכוללת. בהמשך, ולקראת תהליך השיפוט, יידרשו המתמודדים להגיש לוועדת הפרס חוברת המשקפת את עמידת הגוף המתחרה בקריטריוני הפרס. גוף אשר לא יגיש את החוברת בלו"ז שנקבע, תיפסל השתתפותו בתחרות. ההנחיות להכנת החוברת נמצאות בקובץ : "הנחיות להכנת חוברת ". 20% מההערכה הכוללת של הארגון תתבסס על הערכת הארגון ע"י צוות השיפוט, כפי שמשתקף מהחוברת.
ז. החוברת צריכה לעמוד בדרישות סף כדלקמן: 1. קיום מענה לכל שבעת הקריטריונים הראשיים ועל פי המסגרת המוגדרת ב"הנחיות להכנת חוברת ", 2. הצגת נתונים כמותיים כפי הנדרש בקריטריון ראשי 7. אי עמידה בדרישות אלה, תשלול מהמתמודד את אפשרות המשך השתתפות בתחרות.
• סמכות ההחלטה על קבילות החוברת תהיה בידי מנהל הפרס ביחד עם אחד מהשופטים הבכירים.
• ארגון שהחוברת שהגיש נדחתה עקב אי עמידה בדרישות הסף, יהיה רשאי להגיש חוברת מתוקנת תוך שבועיים מיום קבלת ההודעה על דחיית החוברת.
ח. לאחר סקירת הטפסים והחוברת, תודיע נשיאות הפרס למועמדים, בפרק זמן סביר, על תוצאות הבדיקה הראשונית, ומנהל הפרס יודיע על צוות השיפוט שנבחר לבצע את הערכתו. כל המתחרים העומדים בתנאי התחרות, ייסקרו באתריהם. עם זאת, על בסיס החומר שהוגש ולאור הנסיבות, שומרת לעצמה נשיאות הפרס את הזכות להפעיל שיקול דעת ולהחליט שלא לסקר מי מהמתחרים.
צוות השיפוט יורכב מאנשי מקצוע בעלי שיעור קומה בתחום הניהול והאיכות ממוסדות שונים, הקהילה המקצועית ומחברות שונות. במסגרת שיבוץ השופטים יילקחו, בין היתר, שיקולים של ניגוד עניינים בין השופט ובין הגוף הנסקר.
ההערכה תבוצע על בסיס הקריטריונים והניקוד המפורטים בנספח 1.
ט. במסגרת הסיקור, ימסרו הסוקרים למפעל הנסקר את התרשמותם מהסיקור: חוזקות וחולשות שנתגלו במהלכו. ובמידת האפשר גם המלצות לשיפורים. תוצאות ההערכה יועברו ע"י צוות השיפוט לוועדת הפרס ומשוב רשמי יועבר לארגון ע"י מנהל הפרס.
י. ועדת הפרס, על בסיס הממצאים שהועברו אליה ע"י צוותי השיפוט תדרג את המתחרים ותעביר את ממצאיה לנשיאות הפרס. נשיאות הפרס, לאחר עיון מעמיק ושקלול הדירוג של החברות, תעביר את המלצותיה לוועדת ההיגוי שתחליט על הדירוג הסופי של כל המתחרים במדרג כוכבי האיכות והמצוינות.
יד. בעיקרון, שמות הארגונים המתמודדים יישמרו בסודיות ע"י ועדת הפרס. עם זאת, אם הביע הארגון המתחרה את הסכמתו לכך במסגרת ההרשמה, שומרת לעצמה ועדת הפרס את הזכות לציין את דבר השתתפות הארגון המתחרה בתחרות במסגרת פרסומי הפרס.
טו. רשימת הזוכים בתחרות תפורסם ברבים והזוכים יהיו רשאים לפרסם את זכייתם.
טז. הזוכים בפרסים ישתפו פעולה עם נשיאות הפרס וועדת הפרס בפרסום פומבי של התוצאות, וכן ישתפו פעולה בקידום מטרות הפרס, וישמשו כמדריכים וחונכים למתמודדים חדשים ביישום מערכות איכות כוללות ומתקדמות.
יז. הזוכים במקום הראשון לא יהיו רשאים להתמודד מחדש במשך שנתיים, למעט השתתפות במסלול "אלוף האלופים".

 

נספח 1

קריטריונים לפרס הלאומי לאיכות 

1. מנהיגות לאיכות (150) 

1.1 מחויבות ומעורבות אישית של המנכ"ל וההנהלה הבכירה לאיכות, לחדשנות ולמצוינות (25).
1.2 מדיניות ברורה ומחייבת ליצירת תרבות של איכות, חדשנות ומצוינות (25).
1.3 גזירת יעדי איכות כמותיים מהמדיניות ועמידה בהם (25).
1.4 שימוש בנתוני איכות בשיקולי החלטות הנהלה (20).
1.5 העברת המסר ליצירת ערך ללקוח ולשאר בעלי העניין (Stakeholders) (20).
1.6 הכרת מדיניות ויעדי האיכות ע"י כל רובדי הארגון (15).
1.7 ניהול אחריות חברתית של הארגון (20).

2. תכנון אסטרטגי (70)

2.1 יזום תהליך אפקטיבי לפיתוח האסטרטגיה כחלק מתפישת הניהול
(30).
2.2 גיבוש יעדים אסטרטגיים (20).
2.3 מימוש ויישום ממצאי התכנון האסטרטגי (20).

3. התמקדות בלקוחות ובשוק (150)

3.1 קיום תהליך לאפיון הצרכים וציפיות הלקוחות (30).
3.2 קיום מערכת אפקטיבית לשירות ותמיכה בלקוחות (20).
3.3 קיום מערכת מדידת שביעות רצון לקוחות (20).
3.4 שימוש אפקטיבי ויעיל בתלונות ובממצאי שביעות רצון הלקוחות (30).
3.5 קיום קשר ותקשורת רציפים עם הלקוחות (30).
3.6 קיום תהליך שווק משתפר (20). 

4. ניהול תהליכים (200)

4.1 תהליכי מפתח יעילים ואפקטיביים המביאים ערך ללקוחות וגורמים להצלחת המפעל והעסק (20).
4.2 תהליכי תיכון המבטיחים את יישום צרכי השוק, הלקוחות והסביבה. (20)
4.3 תהליכי ייצור ושירות יעילים, מבוקרים ומשתפרים (15).
4.4 ניהול תהליכי ספק – לקוח פנימיים יעילים ומבוקרים (10).
4.5 תהליכי הרכשה יעילים ומבוקרים (כולל את שרשרת האספקה). (10)
4.6 תהליכי תפעול יעילים ומבוקרים. (10)
4.7 תהליכי תמיכה יעילים ומבוקרים (כספים, מחשוב, שיווק, כ"א, משק וכו') (15).
4.8 תהליכי פיתוח שותפים עסקיים (15).
4.9 שיטות לשיפור ומיסוד השיפור של תהליכים (20).
4.10 קיום תהליך ניהול לאיכות יעיל, אפקטיבי, מבוקר ומשתפר. (45)
4.11 ניהול ושילוב תהליכים רב תחומיים (20).

5. התמקדות במשאב האנושי (100)

5.1 קיום מערכות גיוס וקליטה אפקטיביות (10).
5.2 תכנון וביצוע הדרכה והכשרה בכל הדרגים (10).
5.3 עידוד והנעה למיצוי הפוטנציאל המלא של העובדים (10).
5.4 מערכות תגמול והכרה אפקטיביות (10).
5.5 מדידת שביעות רצון עובדים וקבלת החלטות בהתאם (20).
5.6 תקשורת פנים ארגונית המאפשרת העברת מסרים, משוב וחילופי מידע (10).
5.7 עידוד לעבודת צוות ומדידת אפקטיביות של מעורבות עובדים (10).
5.8 עידוד וניצול תרומות עובדים לשיפור ולחדשנות (10).
5.9 פיתוח איכות סביבת העבודה (10).

6. ניהול המידע והידע (80)

6.1 מערכות מידע ונתונים כמענה לתהליכי המפתח בארגון הבנויות על פי צרכי המשתמשים (10).
6.2 קיים שימוש אפקטיבי במידע ברחבי הארגון (נתוני ביצוע) (10).
6.3 קיים שימוש בנתונים ובמידע לקבלת החלטות ניהוליות וכבסיס ליוזמות שיפור (10).
6.4 המידע שמור מאובטח אמין וזמין לשימוש (10).
6.5 קיום תהליך של ניהול ידע ושימוש בידע נצבר (Reuse) (10).
6.6 קיום תהליך ללמידה ארגונית והפקת לקחים מהצלחות וכישלונות (15).
6.7 קיום תהליך אפקטיבי לשיפור בסיס המידע וניתוחו לשימוש יעיל בו (15).

7. תוצאות בפועל לאורך זמן (250)

7.1 תוצאות שיפור בפועל של שביעות רצון לקוחות (40).
7.2 תוצאות בפועל של פרמטרי איכות התוצר או השירות (30).
7.3 תוצאות בפועל של הפחתת עלויות, התייעלות ופריון (25).
7.4 שיפור בפועל של תרומה לקהילה איכות סביבה, בטיחות וגהות (25).
7.5 תוצאות בפועל בתחום המשאב האנושי (שביעות רצון עובדים, הדרכה, רווחה) (40).
7.6 שיפור בפועל של ביצועי ספקים / שותפים (איכות, עלות) (30).
7.7 תוצאות בפועל של פרמטרים עסקיים ספציפיים (מכירות, נתח שוק, ערך מניות, גידול עסקי, שווקים חדשים) (60).

 

 
הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין ז"ל © 2018 קישורים לאתרים | טופס יצירת קשר | מפת אתר | פרס ראש הממשלה | איכות המצויינות combar קידום אתרים
national quality award