תקנון

תקנון התחרות במגזר העסקי לשנת 2025

1. מבוא

תהליך הגלובליזציה בו שרוי המשק העולמי ותהליך הליברליזציה בסחר הבינלאומי הופכים את עולמנו ל"כפר קטן" בו מתחרים הכול בכול.

מציאות זאת מציבה את התעשייה הישראלית בפני תחרות הולכת וגוברת הן בתוך ישראל והן בשווקי העולם. תחרות זו, איננה מוגבלת אך ורק למחיר.

הלקוח בימים אלו מתוחכם יותר מבעבר ולכן התחרות היא גם על חדשנות, טכנולוגיה, איכות המוצר, איכות השירות ועמידה בעקרונות בסיסיים של אחריות חברתית.

איכות, מצוינות וחדשנות, היא תנאי הכרחי להצלחה עסקית ואף לשרידות בעולם התחרותי והתובעני ובאה לידי ביטוי בניהול איכותי על כל מרכיביו: תכנון אסטרטגי נכון, היענות לציפיות הלקוח, שיפור מתמיד בתהליכי ניהול, בתהליכי מימוש המוצר, במאפייני השירות, והשקעה במשאב העיקרי- המשאב האנושי.

מתוך הכרה בעובדות אלו, נרתמו יחדיו משרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה, לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, והאיגוד הישראלי לאיכות ובהובלת מכון התקנים הישראלי, כדי לקיים את תחרות הפרס הלאומי לאיכות ע"ש יצחק רבין ז"ל.

הבהרה: כלל המידע שנמסר לשופטים בעל-פה ובכתב ישמר ולא יעשה בו שימוש לרעה.

2. מטרות הפרס

2.1 להעלות את המודעות לחשיבות איכות הניהול, המצוינות והחדשנות העסקית.

2.2 לאפשר זיהוי נקודות חלשות הזקוקות לשיפור ונקודות חוזקה הראויות לחיקוי, הן במהלך ההתכוננות וההערכות לתחרות והן במהלך הערכה ע"י צוות שיפוט חיצוני.

2.3 להתוות את הדרך להשגת איכות ומצוינות על בסיס קריטריונים בינלאומיים מוכרים.

2.4 להוקיר את הישגיהם של הארגונים המשתתפים והזוכים בתחרות.

2.5 ליצור מאגר של ארגונים זוכים, מהם יוכלו האחרים ללמוד .(BENCHMARKING)

3. אמות מידה ומדדים

ניהול איכותי ומצטיין מתבסס על מספר עקרונות בסיסיים, על פיהם נבנו קריטריוני הפרס ועל-פיהם תבוצע ההערכה:

3.1 מנהיגות ודוגמא אישית של ההנהלה הבכירה.

3.2 התמקדות בלקוחות ובשוק (מבחינת מתחרים, שותפים עסקיים קיימים ופוטנציאלים, שינויים החלים בשוק...).

3.3 ניהול תהליכים (הן הארגוניים והן התפעוליים).

3.4 גישה המערכתית לניהול, תוך כיסוי כל תהליכי הליבה של הארגון.

3.5 שיפור מתמיד וחדשנות בכל מגזרי העשייה של הארגון, תוך מתן דגש לנקודות תורפה ולתהליכי הליבה.

3.6 השקעה בעובדים ובמנהלים והגברת המעורבות והאחריות שלהם בניהול ובעשייה הארגונית.ניהול וקבלת החלטות על פי עובדות ונתונים.

3.7 יצירת "שותפות להצלחה" עם גורמים בעלי עניין.

3.8 השקעה בתכנון ארוך טווח, המבוסס על ניתוח אסטרטגי.

3.9 ארגון לומד, גמיש וקשוב לשינויים בשוק ובסביבה.

3.10 הארגון יוזם ומיישם מדיניות של אחריות חברתית.


4. השיטה

א. התחרות פתוחה לארגונים בכל גודל וליחידות משנה של ארגונים בתנאי שאלו מקיפות לפחות תחום עסקים מסוים ומהוות יחידות עסקיות, דהיינו כוללות את מגוון הפעילות המאפיינות עסק העומד בפני עצמו (Business Unit) .

הארגונים צריכים להיות כאלה שיש ביכולתם לתת מענה לכל שבעת הקריטריונים.

התחרות תתקיים בשתי קבוצות:

 • • ארגונים קטנים או יחידות משנה של ארגונים גדולים – עד 500 עובדים לארגון
 • • ארגונים גדולים יותר או יחידות משנה של ארגונים גדולים – מעל 500 עובדים.

ב. יקוימו ימי עיון שבמסגרתם יוסברו הקריטריונים ותינתנה ההנחיות לגבי צורת הגשת המועמדות, כולל מבנה החוברת, מילוי השאלונים וחומר הדרכתי אחר המתייחס לתחרות.

ג. חברה או ארגון המבקשים להתמודד בתחרות יציגו מועמדותם על-ידי מילוי מלא של טופס הרשמה וחתימתו על-ידי המנהל הבכיר של הגוף המתמודד והאחראי לתוצאות העסקיות שלו. טופס ההרשמה, בצירוף דמי ההשתתפות, יישלח אל מכון התקנים הישראלי, על-פי ההנחיות בטופס ההרשמה.

ד. בטופס הרישום, יצהיר הארגון שלא קיימות הפרות של חוקים ותקנות בנושאי סביבה, בטיחות וניהול עובדים ב- 7 שנים האחרונות".

ה. טופסי ההרשמה יצורף תרשים המבנה הארגוני של הגוף המתחרה וכן, בהתאם לעניין, יצורף תרשים – על, הכולל את הגוף המתמודד ואת ארגון הגג אליו הוא משתייך (למשל גוף הפועל במסגרת קונצרן).

טופס ההרשמה והתרשים ישמשו את מנהל הפרס לבחון את תפקיד הארגון, ועל כן יש למלאו בקפידה ולוודא שישקף את פעילות הגוף המתחרה בתחום ניהול האיכות הכוללת. בהמשך, ולקראת תהליך השיפוט, יידרשו המתמודדים להגיש לוועדת הפרס חוברת המשקפת את עמידת הגוף המתחרה בקריטריוני הפרס.

הבהרה: גוף אשר לא יגיש את החוברת בלו"ז שנקבע, תיפסל השתתפותו בתחרות. ההנחיות להכנת החוברת נמצאות בקובץ : "הנחיות להכנת חוברת".

הציון להערכה: 80% מהערכה יתבסס על סיור של צוות השיפוט בארגונים, 10% יתבסס על הערכת ו 10% יתבסס מהתרשמות השופטים מהתהליך.

ו. החוברת צריכה לעמוד בדרישות סף כדלקמן:

 1. קיום מענה לכל שבעת הקריטריונים הראשיים ועל-פי המסגרת המוגדרת ב"הנחיות להכנת חוברת",
 2. באחריות החברה להציג נתונים כמותיים כפי הנדרש בקריטריון ראשי 7.

ז. לאחר סקירת הטפסים והחוברת, יודיע מנהל הפרס למועמדים, בפרק זמן סביר, על תוצאות הבדיקה הראשונית, ויו"ר צוות השיפוט יודיע לצוות השיפוט שנבחר לבצע את הערכתו.

כל המתחרים העומדים בתנאי התחרות, ייסקרו באתריהם. עם זאת, על בסיס החומר שהוגש ולאור הנסיבות, שומרת לעצמה מנהל הפרס את הזכות להפעיל שיקול דעת ולהחליט שלא לסקר מי מהמתחרים.

ח. צוות השיפוט יורכב מאנשי מקצוע בעלי שיעור קומה בתחום הניהול והאיכות ממוסדות שונים, הקהילה המקצועית ומחברות שונות. במסגרת שיבוץ השופטים יילקחו, בין היתר, שיקולים של ניגוד עניינים בין השופט ובין הגוף הנסקר.ההערכה תבוצע על בסיס הקריטריונים והניקוד המפורטים בנספח 1.

ט. במסגרת הסיקור, ימסרו הסוקרים לארגון הנסקר את התרשמותם מהסיקור: חוזקות וחולשות שנתגלו במהלכו ובמידת האפשר גם המלצות לשיפורים. תוצאות ההערכה יועברו על-ידי צוות השיפוט לוועדת הפרס ומשוב רשמי יועבר לארגון ע"י מנהל הפרס.

י. ועדת הפרס, על בסיס הממצאים שהועברו אליה על-ידי צוותי השיפוט תדרג את המתחרים ותעביר את ממצאיה אל יו"ר וועדת השיפוט ומנהל הפרס. יו"ר וועדת השיפוט ומנהל הפרס, לאחר עיון מעמיק ושקלול הדירוג של החברות, תעביר את המלצותיה לוועדת ההיגוי שתחליט על הדירוג הסופי של כל המתחרים במדרג כוכבי האיכות והמצוינות.

יא. בעיקרון, שמות הארגונים המתמודדים יישמרו בסודיות על-ידי ועדת הפרס. עם זאת, אם הביע הארגון המתחרה את הסכמתו לכך במסגרת ההרשמה, שומרת לעצמה ועדת הפרס את הזכות לציין את דבר השתתפות הארגון המתחרה בתחרות במסגרת פרסומי הפרס.

יב. רשימת הזוכים בתחרות תפורסם ברבים והזוכים יהיו רשאים לפרסם את זכייתם.

יג. הזוכים בפרסים ישתפו פעולה עם נשיאות הפרס ועדת הפרס בפרסום פומבי של התוצאות, וכן ישתפו פעולה בקידום מטרות הפרס, וישמשו כמדריכים וחונכים למתמודדים חדשים ביישום מערכות איכות כוללות ומתקדמות.

יד. הזוכים במקום הראשון לא יהיו רשאים להתמודד מחדש במשך שנתיים.


2. תפקידים/סמכויות

2.1 ועדת היגוי

ועדת ההיגוי מורכבת: נציג מכון התקנים הישראלי, האיגוד הישראלי לאיכות, התאחדות התעשיינים, משרד ראש הממשלה

 • • התנעת התחרות
 • • סיוע בשיווק התחרות
 • • אישור ומינוי חברי הנשיאות
 • • סיוע בעריכת הטקס חלוקת הפרס
 • • מעקב תקופתי אחר התקדמות התחרות
 • • אישור הזוכים בפרס

2.2 מנהל הפרס

נציג מכון התקנים הישראלי והאיגוד הישראלי לאיכות

 • • התנעת התחרות
 • • סיוע בשיווק התחרות
 • • אישור ומינוי חברי הנשיאות
 • • סיוע בעריכת הטקס חלוקת הפרס
 • • מעקב תקופתי אחר התקדמות התחרות
 • • אישור הזוכים בפרס
 • • אישור התקנון
 • • גיבוש המלצות סופיות לזוכים
 • • גיבוש דרכים לשיווק התחרות
 • • טיפול בעררים


2.3 ועדת שיפוט

 • • אישור שופטים ושיבוצם
 • • הנחיה לחומרי הדרכה למועמדים
 • • הנחיה לחומרי הדרכה לשופטים
 • • גיבוש המלצות לזוכים

 

 

 

 
הפרס הלאומי לאיכות ומצוינות ע"ש יצחק רבין ז"ל © 2024 קישורים לאתרים | טופס יצירת קשר | מפת אתר | פרס ראש הממשלה | איכות המצויינות Combar Digital Marketing קומבר קידום אתרים
national quality award